ostech.co

Ngày 23/04/2012, tại trụ sở chính công ty CP Công Nghệ Mạng và Truyền thông, 36 Trúc Khê, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

 

                                              alt
 

     Tham dự  cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 có các cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho hơn 75% cổ phần được quyền biểu quyết, các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban điều hành và các Trưởng/Phó phòng chức năng của Công ty.

Sau lễ chào cờ, Bà Nguyễn Thị Hồng Vân  trưởng Ban tổ chức thay mặt công ty cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2011, cũng như mục tiêu và kế hoạch hoạt động năm 2012 của INFONET

 

                                            alt 

                                                                  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 

     Năm 2012 cũng là năm thực sự tái cấu trúc nền kinh tế với các hành động chiến lược để thay đổi mô hình tăng trưởng. Vì vậy, để tồn tại và khắc phục những thách thức đến từ môi trường vĩ mô, chắc chắn các doanh nghiệp cần có một lộ trình và giải pháp phù hợp, nhằm phát triển bền vững, như nâng cao hiệu quả đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh doanh, phân khúc thị trường hoặc xây dựng những giải pháp thương hiệu phù hợp.

     Cùng với các mục tiêu kinh doanh mới, ban điều hành cũng thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để tiếp tục hoàn thiện hệ thống. Thực hiện cơ chế khoán trên cơ sở áp dụng chính sách lương thưởng theo nguyên tắc đãi ngộ gắn liền với kết quả công việc nhằm phát huy cao độ tính chủ động sáng tạo của cán bộ nhân viên các phòng ban, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống.

    Kiểm soát chặt chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không hợp lý, đặc biệt các hạng mục không phục vụ trực tiếp kinh doanh hoặc chưa mang lại lợi ích thiết thực trước mắt.

    Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng,  phát triển sản phẩm mới để nâng cao tính cạnh tranh, gia tăng doanh số và lợi nhuận cho công ty.

    Tập trung phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu INFONET trên quy mô rộng hơn, sâu hơn.

HĐQT cũng đã thống nhất được định hướng tương lai như sau:

     Tiếp tục mở rộng dịch vụ công nghệ thông tin, nâng cao năng lực về quản lý, tư vấn và triển khai các giải pháp CNTT đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao và chất lượng tốt, trong tương lai sẽ củng cố và phát triển INFONET sánh ngang tầm vóc với các nhà thầu lớn nhất trong ngành.

     Tăng cường công tác tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư lớn thông qua viêc hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thành lập các công ty thành viên nhằm mục đích hỗ trợ phát triển công tác sản xuất kinh doanh cũng như tăng vốn cho công ty.

Phấn đấu đến năm 2015 tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng.

Với sự nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, đề xuất của HĐQT và Ban điều hành.

                                           alt

                                                                              Ủy viên HĐQT và Ban kiểm soát mới

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của INFONET đã kết thúc thành công tốt đẹp.


 

 
Partners
 
 
 
 
Clients

Infomation And Networking Technology Joint Stock Company (INFONET.,JSC)

HO: Infonet Building, 33 Vu Ngoc Phan, Lang Ha Str, Dong Da Dist, Hanoi. Tel: (84-24) 3773 0793 Fax: (84-24) 3773 0809   

Branch: 18-20 Phuoc Hung, Ward 8, District 5, Ho Chi Minh City. Tel: (84-28) 38537930  Fax : (84-28) 38537931

Copyright © 2016 by Infonet.com.vn