ostech.co

Báo cáo quản trị năm 2019

PDF
Print
E-mail
Written by Nguyễn Đức Thuận   
Friday, 31 January 2020 17:59

Công bố Báo cáo Quản trị Công ty năm 2019.

31.01.2020 Bao cao Quan tri 2019

 
Partners
 
 
 
 
Clients

Infomation And Networking Technology Joint Stock Company (INFONET.,JSC)

HO: Infonet Building, 33 Vu Ngoc Phan, Lang Ha Str, Dong Da Dist, Hanoi. Tel: (84-24) 3773 0793 Fax: (84-24) 3773 0809   

Branch: 18-20 Phuoc Hung, Ward 8, District 5, Ho Chi Minh City. Tel: (84-28) 38537930  Fax : (84-28) 38537931

Copyright © 2016 by Infonet.com.vn