ostech.co

Nghi quyết HĐQT về ngày ĐKCC tham gia ĐHĐCĐ TN năm 2020

PDF
Print
E-mail
Written by Admin02_KT   
Wednesday, 04 March 2020 16:22

icon Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC tham gia ĐHĐCĐ TN năm 2020

 
Partners
 
 
 
 
Clients

Infomation And Networking Technology Joint Stock Company (INFONET.,JSC)

HO: Infonet Building, 33 Vu Ngoc Phan, Lang Ha Str, Dong Da Dist, Hanoi. Tel: (84-24) 3773 0793 Fax: (84-24) 3773 0809   

Branch: 18-20 Phuoc Hung, Ward 8, District 5, Ho Chi Minh City. Tel: (84-28) 38537930  Fax : (84-28) 38537931

Copyright © 2016 by Infonet.com.vn