ostech.co

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

PDF
Print
E-mail
Written by Nguyễn Đức Thuận   
Friday, 21 July 2023 16:19

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023.

 
Partners
 
 
 
 
Clients

Infomation And Networking Technology Joint Stock Company (INFONET.,JSC)

HO: Infonet Building, 33 Vu Ngoc Phan, Lang Ha Str, Dong Da Dist, Hanoi. Tel: (84-24) 3773 0793 Fax: (84-24) 3773 0809   

INFONET Sai Gon: Floor 7, 111-121 Ngo Gia Tu building,Ward 02, District 10, Ho Chi Minh City. Tel: (84-28) 35352538   Fax : (84-28)  35352539

Copyright © 2023 by Infonet.com.vn