ostech.co

CBTT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

PDF
Print
E-mail
Written by Nguyễn Đức Thuận   
Tuesday, 30 January 2024 14:34

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 CBTT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

 
Partners
 
 
 
 
Clients

Infomation And Networking Technology Joint Stock Company (INFONET.,JSC)

HO: Infonet Building, 33 Vu Ngoc Phan, Lang Ha Str, Dong Da Dist, Hanoi. Tel: (84-24) 3773 0793 Fax: (84-24) 3773 0809   

INFONET Sai Gon: Floor 7, 111-121 Ngo Gia Tu building,Ward 02, District 10, Ho Chi Minh City. Tel: (84-28) 35352538   Fax : (84-28)  35352539

Copyright © 2023 by Infonet.com.vn