ostech.co

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022

PDF
Print
E-mail
Written by Nguyễn Đức Thuận   
Thursday, 30 March 2023 17:39

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022

 
Partners
 
 
 
 
Clients

Infomation And Networking Technology Joint Stock Company (INFONET.,JSC)

HO: Infonet Building, 33 Vu Ngoc Phan, Lang Ha Str, Dong Da Dist, Hanoi. Tel: (84-24) 3773 0793 Fax: (84-24) 3773 0809   

INFONET Sai Gon: Floor 7, 111-121 Ngo Gia Tu building,Ward 02, District 10, Ho Chi Minh City. Tel: (84-28) 35352538   Fax : (84-28)  35352539

Copyright © 2023 by Infonet.com.vn